मुखेल सूची उगडात

Rajan ani Prema ek Konknni duet zaun asa. Hea kantarache utram ani muzk Antoninho de Souzan boroil'let.

Hem kantar don mogi, Rajan ani Prema gaitat. Rajanak kamak lagon Bombaim vochunk podta mhonn kolltoch Prema dukhest zata. Rajan Premak kazarachem utor dita.

Remo Fernandes ani Alisha Chinai, hannim Old Goan Gold albumant hem git gailolem.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Rajan_ani_Prema&oldid=113540" चे कडल्यान परतून मेळयलें