अझीम हशिम प्रेमजी

अझीम हशिम प्रेमजी हाचो जल्म 24 जुलय 1945 दिसा जालो भारतीय उघोगपती आनी विपो कपनींन अध्यश आसात.फोबर्म नेमाळ्यान जाहीर केल्लान भारतीय गिरेस्ताचे वळेरेंतते तिसरया स्थानाचेर आसात जाल्यारसवसारांत 41व्या स्थानाचेर आसात.सवसारीक पावड्याचेंर बुदवंतांचें 100 जाणाचें वळेरेंत अझीम प्रेमजी हाचों आसपाव आसा.

अझीम हशिम प्रेमजी

वावरBodol

तें अमरिकेंतल्यान स्टनफोर्ड विघापिठांत शिकतना 1966त ताचें बापूय भायर पडलो.ताका लागून ताचेर शिकप सोडुन कंपनीच्या वेवस्थापनाची जबाबदारी आयली.उपरांत कंपनीच्या पयलेच सर्वसाधारण सभेंत समभागधारकांनी, तांणी आपलें कपनीतलें भांडवल विकून भायर सरचें आनी कोणा तरी जाणकाराच्या हातांत कंपननीची सुत्रा दिवची अशी सुचोवणी केली.कारण,इतलें ल्हान पिरायेचेंर ताचें विशीं भागधारकांक दुबाव आशिल्ल्यो. पूण भागधारकांचो सल्लो अझीम हांणी मानलो ना कंपनीची उलाढाल आशिल्ली सुमार सात कोटी रुपया.प्रमजी हांणी कंपनी बदलूनच उडयली आनी विरपो ही तत्रज्ञानाचेंर आधारीत कंपनी म्हणून संवसारीक नकाशाचेर परजळपाक लागली.आज विरपो ही देशांतली तिसरी आनी जगांतल्या टॅक्नोलॉजी कंपनी पयल्यान शबरांनी आसा.ताणी आपल्या भागधारकांनी उत्कायिल्लयो दुबाव फट थारायलो.तांणी कंपनीचो फोकसच पुरायपणान बदलून शाब्वा वयल्यान माफ्टवर पळोवन आपणें तों जागो घेवचो अमो विपोरचो हेतु आशिल्लो.तांचें हें धोरण येशस्वी थारालें.सुरवातीक विपोन कप्यटर हाडवर आनी उपरांत सोफ्टवँरमळाचेर पावल घालें.

संपादणूकBodol

2000त एशियाविकान तांची संवसारातल्यान 20 सगळ्यांत शतिकशाली दादल्याचें वळेंरेंत निवड केली.टायम नेमाळ्यान दोनदां तांकां 100 प्रभावशानली व्यत्की मदीं नेंमाळ्यात.2005 वसा भारत सरकारान तांकां पघभूषण पुरस्कारान सन्मानीत केल्यात तशेंच 2011 वसा तांका पघभूषणपुरस्कार दिवनूय भोवमानीत केल्यात.