मुखेल सूची उगडात

जेकारीया आचें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Zekaria achem Pustok

जेकारीया आचें पुस्तकबदल

Book of Zechariah

 
140.Zechariah's Vision of Four Chariots


जेकारयाचें पुस्तक दोन भागांनीं वांटलां. अवेस्वर १-८ आनी अवेस्वर ९-१४. हाग'गाय प्रवादयान भाकीत करतोच, दोन म्हैन्यां उपरांत ह्या पुस्तकाचें प्रस्तावन बरयललें (अतुब्र नवेंब्र ५२०). पयल्या भागांत, प्रवादयाचीं आठ दिसणीं आसांत (१/७-६/८). त्या उपरांत परम् यादनिकाचेर मोकुट घालतात (६/९-१४ परं'यादनीक आदीं जेरूब्बाबेल आसलो). सातव्या अवेस्वरान्त इतिहास आसा. आठवो अवेस्वर, येवनचें आसा त्या तारणाचें वर्णन करता. हागगाय परीं, जेकारीयाय देवमंदीर बांदूंक हारपीत जातलो.

दुसरो भाग (अव. ९-१४) एकदम वेगळो. ह्या भागाच्या विभागांक तारीख न्हय म्हण नांव ना. ह्या भागांत जेकारीया, , जेरूब्बाबेल व देव-मंदीर बांदपाची कांयच खबर ना. ह्या भागाचे दोन विभाग करूं येतात ते म्हळ्यार : अवेस्वर ९-११ आनी अवेस्वर १२-१४. पयलो विभाग कविते रुपान आसा आनी दुसरो विभाग कथन रुपान आसा.

पळेइयातबदल

Sandarbhबदल