ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಜೆಕಾರ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : जेकारीया आचें पुस्तक

Zekaria achem Pustokबदल

Book of Zechariah

 
140.Zechariah's Vision of Four Chariots


Zekariachem pustok don bhagamnim vantt’lam. Ovesvor 1-8 ani ovesvor 9-14. Hag’gai Provadian bhakit kortoch, don mhoineam uprant hea pustokachem prostavon boroilolem (Otubr – Novembr 520). Poilea bhagant, Provadiachim atth disnnim asant (1/7-6/8). Tea uprant Joshua Porom’ iadnikacher mokutt ghaltat (6/9-14 Joshua Porom’iadnik adim Zerubbabel aslo). Satvea ovesvorant Israelacho itihas asa. Atthvo ovesvor, ieunchem asa tea taronnachem vornnon korta. Haggai porim, Zekaria-I Devmondir bandunk harpit zatolo.

Dusro bhag (ov. 9-14) ekdom’ vegllo. Hea bhagachea vibhagank tarikh nhoi mhonn nanv na. hea bhagant Zekaria, Joshua, Zerubbabel vo Dev-mondir bandpachi kainch khobor na. Hea bhagache don vibhag korum ietat te mhollear : ovesvor 9-11 ani ovesvor 12-14. Poilo vibhag kovite rupan asa ani dusro vibhag kothon rupan asa.

Polleiatबदल

Book_of_Zechariah

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Zekaria_achem_Pustok&oldid=189005" चे कडल्यान परतून मेळयलें