जेफानिया आचें पुसतक

देवनागरी
       

जेफानिया आचें पुसतकEdit

Book of Zephaniah

 
Zephaniah addressing people (French bible, 16th century).

जसिया ह्या जुदाच्या राजाच्या काळार (६४० – ६०९), जेफानिया प्रवादी वावुरलो. विदेशांच्या संवय्यांचेर निशेद मारप (१/८); पर्क्या देवांची भजण कर्तल्यांचेर निशेद मारप (१/४-५); अधिकाऱ्यांक, राजकुंवरांक दबकावप (१/८) आनी राजाविशीं जाप काडिनासताना रावप हें सगळें धर्मीक चळवळ सुरू जावंचे पयलीं घडलें म्हण स्पश्ट जाता. म्हणटच जेरेमियास प्रवादियाच्या मुनियार्पण सुरू जावचे पयलीं, जेफानियाचो काळ सुरू जालो म्हण दाखयता.

हें पुसतक चार विभागांनीं वानटून घातलां.

१ - जुदाक सर्वेस्पराचो दीस (१/२ – २/३)

२ - राश्ट्रां आड भाकितां (२/४ – १५)

३ - जेरुसाल्या आड भाकितां (३/१- ८)

४ - भासावणियो (३/९- २०)

सर्वेस्पराच्या दिसाचें भाकीत, फक्त जुदाचच न्हय पूण सगळ्या राश्ट्रांचो नास जातलो म्हण सांग्ता. जुदा धर्मीक आनी नयतीक तरेच्या ब्रश्टाचाराक बली पडला आनी ताच्यांत गर्व आनी उर्मटपणा वाडल्यांत देखून ताचेर फर्मण पडलां (३/१, ११). जेफानिया पर्माणें पातक करप म्हळ्यार जिव्या देवाचेर अक्मान करप. राश्ट्रांक खासत लावन दूसऱ्यांक शिटकावणी जातली (३/७) आनी ह्या वर्वीं देवाची पर्जा खाल्ती जातली आनी आदनिया पाळतली (२/३). तशेंच विनंर आनी ल्हान्वीक लकांक तारणाची भासावणी केल्या (३/१२-१३).

पळेइयातEdit

Book_of_Zephaniah

Books_of_the_Bible

Bible

SandarbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm