ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಜೆಫಾನ್ಯಾ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : जेफानिया आचें पुसतक

Zefania achem Pustokबदल

Book of Zephaniah

 
Zephaniah addressing people (French bible, 16th century).

Josia hea Judachea razachea kallar (640 – 609), Zefania provadi vavurlo. Videxanchea sonvoiancher nixed marop (1/8); Porkea devanchi bhozonn kortoleancher nixed marop (1/4-5); Odhikareank, razkunvrank dobkavop (1/8) ani Razavixim zap kaddinastana ravop hem sogllem dhormik chollvoll suru zaunche poilim ghoddlem mhonn spoxtt zata. Mhonnttoch Jeremias provadiachea muniarponn suru zavche poilim, Zefaniacho kall suru zalo mhonn dakhoita.


Hem pustok char vibhagamnim vanttun ghatlam.

1 - Judak Sorvesporacho Dis (1/2 – 2/3)

2 - Raxttram add bhakitam (2/4 – 15)

3 - Jerusalea add bhakitam (3/1- 8)

4 - Bhasavnnio (3/9- 20)


Sorvesporachea Disachem bhakit, fokt Judachoch nhoi punn sogllea raxttrancho nas zatolo mhonn sangta. Juda dhormik ani noitik torechea broxttacharak boli poddla ani tacheant gorv ani urmottponna vaddleant dekhun tacher formonn poddlam (3/1, 11). Zefania pormannem patok korop mhollear jivea Devacher okman korop. Raxttrank khast laun dusreank xittkavnni zatoli (3/7) ani hea vorvim Devachi porza khalti zatoli ani adnia palltoli (2/3). Toxench vinomr ani lhan’vik lokank taronnachi bhasavnni kelea (3/12-13).

Polleiatबदल

Book_of_Zephaniah

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Zefania_achem_Pustok&oldid=189004" चे कडल्यान परतून मेळयलें