तिमताक पावलुचें दुस्रें पत्र

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Timotak Pauluchem Dusrem Potr
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

तिमताक पावलुचें दुस्रें पत्रबदल

Second Epistle to Timothy

तिमताक पावलुचें दुस्रें पत्रबदल

दुस्रे आनी निमाणे पावट रमा शारांत बंदखणिंत आसलो तेदना, ६६ वो ६७ वर्सा पावलून तिमताक हें दुस्रें पत्र बरयलें.

अजून बंदखणिंत आसताना, आपणाक सग्ग्ल्यांनीं सानडला म्हण पावलू चिंत्ता; वेग-वेगळ्या कारणांक लागून, ताच्या सांगातियांनीं ताका सडललो. आपल्या एक्सुर्पणाची पावलूक दूख भग्ता. आपलें मरन लागीं पावलां म्हण तो पळेता. देखून मार्कूक आनी तिमताक पळेवंक एकदं गरज म्हण तो संजता, चड करून तिमताक, तिमतान जाता तितले वेगीं आपणाशीं येवंचें म्हण ह्या पत्रांत तो माग्ता; तरी आपल्या मगाच्या शिसाचें मन घट करुंक आनी वेगळचार उपजयतात त्या गुरुंचेर तिमतान नेटान झूज कर्पाक ताका धीर दीवंक, हो पावलुचो व्हड-व्हड हुसको.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी :बदल

प्रसत्वना : १ : १-२

वाखाण्णी आनी शिडकावणी : १ : ३ – २ : १३

बुद्धी आनी उपदेस : २ : १४-४ : ५

पावलुची परिस्थिती : ४ : ६ -१८

संपादणी : ४ : १९-२२


पळेयातबदल

तिमताक पावलुचें दुस्रें पत्र

Second_Epistle_to_Timothy


Sondorbhबदल


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14