ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : तिमताक पावलुचें दुस्रें पत्र

Timotak Pauluchem Dusrem Potrबदल

Second Epistle to Timothy


Timotak Pauluchem Dusrem Potrबदल

Timotak Pauluchem Dusrem Potr zaun asa Povitr Pustokant Novea Koraracho ek bhag.

Dusre ani nimanne pavtt Roma xarant bondkhonnint aslo tedna, 66 vo 67 vorsa Paulun timotak hem Dusrem Potr boroilem.

Ozun bondkhonnint astana, apnnak soggleamnim sanddla mhonn Paulu chint’ta; veg-vegllea karonnank lagun, tachea sangatiamnim taka soddlolo. Aplea eksurponnachi Pauluk dukh bhogta. Aplem moron lagim pavlam mhonn to polleta. Dekhun Markuk ani Timotak polleunk ekdom goroz mhonn to somzota, chodd korun Timotak, Timotan zata title vegim apnna-xim ieunchem mhonn hea Potrant to magta; tori aplea mogachea xisachem mon ghott korunk ani vegllochar upzoitat tea guruncher Timotan nettan zhuz korpak taka dhir diunk, ho Paulucho vhodd-vhodd husko.

Hea Potrachi manddavoll oxi :बदल

Prostvna : 1 : 1-2

Vakhann’nni ani xiddkavnni : 1 : 3 – 2 : 13

Bud’dhi ani updes : 2 : 14-4 : 5

Pauluchi poristhiti : 4 : 6 -18

Sompadnni : 4 : 19-22Polleiatबदल

Second_Epistle_to_Timothy

Books_of_the_Bible

Bible

Sondorbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Timotak_Pauluchem_Dusrem_Potr&oldid=189069" चे कडल्यान परतून मेळयलें