नाहूं आचें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nahum achem Pustok

नाहूं आचें पुस्तकबदल

Book of Nahum

 
Prophet Nahum, Basilica of St. John Lateran
 
Nineveh map city walls & gates
 
The prophet Naum from the shrine of the Three Magi


नाहुमाचें पुस्तक एका स्ततरांतल्यान सुरू जाता. ह्या स्ततरांत, सर्वेस्पर नश्ट्यांचो सूड घेता आनी आससिरियेक खास्त लावून जुदाक तारण दिता तें दाखयलां (१/२ २/३). पूण ह्या पुस्तकाचो माथाळो जावन आसा ताचो मुखेल विशय : निनेवेहचें निसणतन. हें नाहूं प्रवादी भाकीत करुन एके कवितेंतल्यान सांगता आनी ह्या वरवीं तो एक व्हड कवी म्हण कळून येता (२/४-३/१९).

नाहुमाच्या पुस्तका वरवीं, इसरायेलाच्या लोकांचो भरवानसो वाडलाच आसतलो. पूण ही भरवानशाची खुशालकाय थोडोच काळ थगली. निनेवेहच्या निसंटना उपरांत रोकडेंच जेरुसाल्याचें निसंटन जालें. त्या उपरांत ह्या संदेसहाचो खूब विस्तार जाता. इजायास प्रवादी (इज. ५२/७) अतमीक तारण दाखोवन, नाहुमाच्या (ना.२/१) भाकिताचो उपयोग करता.


पळेइयातबदल

नाहूं आचें पुस्तक

Book_of_Nahum

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भबदल


[1]

[2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नाहूं_आचें_पुस्तक&oldid=163653" चे कडल्यान परतून मेळयलें