ನಾಹುಂ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of NahumEdit

 
Prophet Nahum, Basilica of St. John Lateran
 
Nineveh map city walls & gates
 
The prophet Naum from the shrine of the Three Magi

ನಾಹುಮಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕಾ ಸ್ತತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ತತ್ರಾಂತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ನಶ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಸೂಡ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಆಸ್ಸಿರಿಯೆಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾವ್ನ್ ಜುದಾಕ್ ತಾರಣ್ ದಿತಾ ತೆಂ ದಾಖಯ್ಲಾಂ (1/2 ಲಾ 2/3). ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಮಾಥಾಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ತಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ : ನಿನೆವ್ಯ್ಹ್ಚೆಂ ನಿಸಣ್ತನ್. ಹೆಂ ನಾಹುಂ ಪ್ರವಾದಿ ಭಾಕೀತ್ ಕರುನ್ ಎಕೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ (2/4-3/19).

ನಾಹುಮಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ವರ್ವಿಂ, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಚೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ವಾಡ್ಲಾಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ಹಿ ಭರ್ವಾನ್ಶಾಚಿ ಖುಶಾಲ್‌ಕಾಯ್ ಥೊಡೊಚ್ ಕಾಳ್ ಥಗ್ಲಿ. ನಿನೆವ್ಯ್ಹ್ಚ್ಯಾ ನಿಸಂತೊತನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೊಕ್ಡೆಂಚ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದೇಸ್‌ಹಾಚೊ ಖುಬ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾ. ಇಜಾಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದಿ (ಇಜ್. 52/7) ಒತ್ಮಿಕ್ ತಾರಣ್ ದಾಖೊವ್ನ್, ನಾಹುಮಾಚ್ಯಾ (ನಾ.2/1) ಭಾಕೀತಾಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್Edit

ಸಂದರ್ಭ್Edit


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/