नेहेंयास आचें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nehemias achem Pustok
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ನೆಹೆಮೀಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

नेहेंयास आचें पुस्तकबदल

Book of Nehemiah


नेहेंयासाचें पुस्तक चार भागांनीं वांटूं येता :

1. नेहेंयासाचें जेरुसाल्याक परतणें. पॅर्सयेच्या राजान जुदाचेर राजवटकी चलोंवक ताका थंय धाडलोलो

2. जेरुसाल्याचीं दुर्गां नव्यना बांदतात.

3. एजरा देवाची समूर्त व्हडल्यान आनी दबाज्यान परजेक वाचता आनी पर्जा आपलें पातक वळखून घेता.

4. जुदाचो राजपाल कजो नेहेंयासाचो फुडले वावर.


ह्या पुस्तकाची खेरिताय म्हळ्यार नेहेंयासाचो खल भावार्थ देवाचेर आनी परतून-परतून देवाक केल्लें ताचें मागणें.


ह्या पुस्तकाचो आटाप :

नेहेंयास जेरुसाल्याक परतता १/१ - २/२०

जेरुसाल्याचीं दुर्गां नव्यना बांदतात ३/१ - ७/७३

समूर्त वाचतात आनी करार नवसरतात ८/१ - १०/३९

नेहेंयासाच्यो फुडले कार्यावळी ११/१ - १३/३१


पळेइयातबदल

नेहेंयास आचें पुस्तक

Book_of_Nehemiah

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भबदल


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14