ನೆಹೆಮೀಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Nehemias achem Pustok

ನೆಹೆಮೀಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್बदल

Book of Nehemiah

ನೆಹೆಂಯಾಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಚಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುಂ ಯೆತಾ ಲಾ

1. ನೆಹೆಂಯಾಸಾಚೆಂ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತಣೆಂ. ಪೆರ್ಸ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಾಜಾನ್ ಜುದಾಚೆರ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಥಂಯ್ ಧಾಡ್ಲೊಲೊ.

2. ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚಿಂ ದುರ್ಗಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್.

3. ಎಜ್ರಾ ದೆವಾಚಿ ಸಮೂರ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ದಬಾಜ್ಯಾನ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ವಾಚ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಜಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ವಳ್ಖುನ್ ಘೆತಾ

4. ಜುದಾಚೊ ರಾಜಪಾಕ್ ಕಸೊ ನೆಹೆಂಯಾಸಾಚೊ ಫುಡ್ಲೊ ವಾವ್ರ್.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ಖೆರೀತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೆಹೆಂಯಾಸಾಚೊ ಖೊಲ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ವಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪರ್ತುನ್-ಪರ್ತುನ್ ದೆವಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.


ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಆಟಾಪ್ ಲಾ


ನೆಹೆಂಯಾಸ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತತಾತ್ 1/1 - 2/20

ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚಿಂ ದುರ್ಗಾಂ ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್ 3/1 - 7/73

ಸಮೂರ್ತ್ ವಾಚ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕರಾರ್ ನವ್ಸರ್ತಾತ್ 8/1 - 10/39

ನೆಹೆಂಯಾಸಾಚ್ಯೊ ಫುಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ 11/1 - 13/31

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

ಸಂದರ್ಭ್बदल