पेद्रुचें पयलें पत्र

देवनागरी
       
The vision painted by Domenico Fetti.
Peter's vision of the sheet with animals

पेद्रुचें पयलें पत्रEdit

First Epistle of Peter

पेद्रुचें पयलें पत्रEdit

पेद्रूक सिमांव म्हण नांव आसलें. तो गालिलेइयाच्या बेथसायदा नग्रांतलो, पून कापेर्नावं नग्रांत ताचें घर आसलें; ताच्या बापायचें नांव जुांव; धंद्यान तो खार्वी आल्सो. आंद्रेन, ताच्या भावान, ताके जेजुशीं व्हेलो आनी त्याच पयल्या दिसा जेजून ताका केफास वो खडप म्हण नांव दवरलें. त्या उपरांत, जेजुच्या आपवण्याक पाळो दीवन, ताणें जेजुचो पाटलाव केलो, आनी, जेजून बारा धरंदूत विंचून काडल्या उपरांत, ताणें पेद्रूक धरंदुतांचो फुडारी केलो. आनी एक दीस, जेजू खरो क्रिसत आनी जिव्या देवाचो पूत म्हण सगळ्या धरंदुतांच्या नांवान पेद्रून आपलो भावार्थ स्पश्ट उचार्तच, पेद्रुचेर आपूण आपली पवित्र-सभा बांदतलो म्हण जेजून भासायलें. आपल्या पुनर्जिवंत्पणा उपरांत, पेद्रुच्या हातांत सगळ्या आपल्या शेळियांमेनड्रांची जबाब्दारी गाहलून, ताका सगळ्यांचेर आपलच मगाचो आनी खाल्ते सेवेचाक्रेचो अधिकार दिता म्हण जेजून मंजूर केलें. समियाच्या सर्ग-प्रवेसा उपरांत, पेद्रून आपली जबाब्दारी पाळुंक सुरू केलें. पवित्र आतंयाच्या येण्या उपरांत ही जबाब्दारी ताणें अदिकूच नेटान आनी धिरान चलयली. जेजुच्या नांवा पासत ताका अनेकदां बंदखणिंत-ऊय घालो.

बंदखणिंतली सुटका मेळ्ळ्या उपरांत (द.ई. १२/१७ पळे), जेरुसाल्यांत आनी पालेसतिनांत जेजुचें शुभवर्तमान ताणें पर्गटलें. पालेसतिना भायर आनीक खय तो पावलो म्हण सार्की खात्रेची खबर ना. थड्या वर्सां उपरांत, पयले विश्व-सभेंत वानटो घेवंक तो जेरुसाल्याक गेलो (द.ई. १५/६ पळे). क्रिसती शकाच्या पयल्यां शेंकड्यां थावन खबर आयल्या त्या पर्माणें, ६७व्या वर्सा, रमा शारांत, जेजू पासत ताका खुर्सार जिवेशीं मारलो : अशी जेजून ह्या विशीं केल्ली भासावणी पाळन आयली ( जू. २१/१८-१९).

हें पत्र पेद्रून धाकटे आजियेच्या क्रिसती सभांक बरयलें. अनभावार्थी लकांचे दुस्मानकाय्ेक लागन, त्या सभांक त्रास जाताले. तांकां कश्ट ससचे पदतात, तरी क्रिसतांव धरं एक खरो धरं म्हण तो आपल्या क्रिसती भावांभयणिंक सांग्ता आनी जेजुच्या पाटलावदारांक सबता तसलें जिवीत जियेवंक पेद्रू तांकां उलो कर्ता आनी धीर दिता. जेजू मेलो, पुनर्जिवंत जाला आनी नवेना येतलो : हें सत आंकां भर्वान्सो हाडता. ह्या उज्वाडान कश्टांत्रासां धुमाळ्यां मदें तांच्या भावार्ताची परिक्षा जाल्या उपरांत, जेजू क्रिसताच्या दर्शनाच्या दिसा तांकां सासणाचें इनाम मेळतलें म्हण खात्री दीवन पेद्रू ह्या लकाक आपल्या क्रिसती जिवितांत थीर करुंक वावुर्ता.


पळेइयातEdit

First_Epistle_of_Peter

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm