फुडाऱ्यांचें पुस्तक

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Fuddareanchem Pustok
ಹೇಂ ವಿಷಯ್‌ವೈರ್ ಕನ್ನಡ್ ಲಿಪೀಂತ್ ಬರೇಯ್ಲೇಂ ಪಾನ್ ವಾಚ್: ಫುಡಾರ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

फुडाऱ्यांचें पुस्तकबदल

Book of Judges

 
"Gideon thanks God for the miracle of the dew", painting by Maarten van Heemskerck (Musée des Beaux-Arts de Strasbourg)
 
12 Tribes of Israel Map


फुडाऱ्यांचें पुस्तक तीन बारीक-मोट्या विभागांनीं वांटलां :

1: प्रस्तावना १/१-२/५

2: पुस्तकाचो मुखेल भाग अवेस्वर २/६-१६/३१

3: येय दोन पुर्वणां, पयलें म्हळ्यार दानितकार दुसऱ्या जाग्यार रावूंक वेतात आनी देव-स्थान बांदतात, (पळे अवेस्वर १७-१८). दुसरें म्हळ्यार गिब्याह-आंत जालोल्या खुना पासत, बेंजामीनाचेर झुज करतात त्या विशीं . (पळे अवेस्वर १९-२१)

पुस्तकाच्या मुखेल भागांत फुडाऱ्यांचो इतिहास वाचूंक मेळता (२/६-१६/३१). पवित्र पुस्तकाचे जाणार ह्या फुडाऱ्यांक, व्हडले फुडारी (माजर) आनी ल्हान फुडारी (मिनर) अशें म्हणूनंतर करतात.

व्हडले फुडारी (६) हे परीं : अथनियेल, ऑहुद, बाराक (आनिदेबराह), गिदेवन, जेफथान आनी सांसन. हांच्यो सग्गल्यांचो करण्यो बारीकसाणें सांगल्यात.

ल्हान फुडारी (६) हे परीं : सहामगार, (३/३१); तोला आनी जारी, (१०/१-१५); इबजान, एलोन आनी आब्दोन, (१२/८-१५) हांची चडशी खबर करूंक ना.

व्हडले फुडारी पर्जेची सुटका करतात तांचे विशीं जायती अंतो रासा ; तांचो अरंब, तांचें व्हडपण आनी कर्णय खूब तरेन वेगळ्यो आसात. पूण सगळ्यांक एक विशेसहताय आसा ती म्हळ्यार : तांकां खेरीत कुरपा मेळ्ळ्या, एक वर्गुण मेळ्ळा. सुटका करपाच्या कारीया पासत देवानुच तांकां वेंचून काडल्यात.

ल्हान फुडारी म्हळ्यार तोला, जायर, इबजान, एलोन आनी आब्दोन हांचे विशीं चड माहिती ना. ताणीं कोणाची तरी सुटका केल्या म्हण मेळोना. तांचो अरंब, तांच्या कुटूंबाची खबर आनी तांकां खंयच्या जाग्यार पुरल्यात, इतलें मात बरयललें मेळता.

इसरायेली आंक, ह्या पुस्तकाचो मुखेल संदेश हो :

लोक अधर्मी जालोल्यान देवान पिडापीड धाडून तांकां शिक्षा दिली आनी जेदना तीं देवा सरशीं परतलीं तेदना तांकां जैत फावो जालें. सिराकाच्या पुस्तकाचो बरौपी फुडाऱ्यांचे थिराये पासत तांकां वाखाणता (पळे सिर. ४६/११-१२). तशेंच हेबरेवांक बरयलले चिटींत, तांच्या भावार्थाक लागून येस मेळ्ळा म्हण दाखयता (पळे हेब. ११/३२-३४; १२/१).


पळेयातबदल

फुडाऱ्यांचें पुस्तक

Book_of_Judges

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भबदल


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14