बदक बदकः विभागः पृश्ठवंशी,

बदक

वर्ग Bodol

एव्स् (Aves)

उपवर्ग Bodol

न्यूओरनिथेस

गण Bodol

अँसेरी फोर्मेस

कूळ Bodol

अँनॅटिडे

उपकूळ Bodol

अँनॅटिनी

जाती Bodol

अँनास आनी प्रजाती Bodol

प्लेटिरींकोस.अँनॅटिनी ह्या उपकुलांत साबार जाती आसून संवसाराच्या विंगड विंगड भागांनी त्यो मेळटात.भारतांत काश्मीर,उत्तर प्रदेश,बिहार,आसाम,अस्तंत बंगाल,ओरिसा,मध्य प्रदेश,गुजरात आनी उत्तर महाराष्ट्रांत बदकां चडा प्रमाणांत मेळटात. दक्षिण भारतांत तांचे प्रमाण खूब उणें.रानवटी बदकांचें प्रमाण खूब उणें जालां.

सादारणपणान बदकाचो आकारमान कोंबडेभाशेनूच आसता.ताची लांबाय सुमार ६० सेंमी. इतली आसता. नर बदकाचें वजन ११३५ ते १९०० ग्राम. तर मादयेचें ७३५ ते ११९५ ग्राम आसता. बदक हें पृश्ठवंशी सवणें आसून तकली, मान आनी धड अशी ताचे कुडीची विभागणी केल्ली आसा. कुडीच्या मानान ताची मान आनी पांय चड मोटवे आसतात.बदकाचे पांय धडा परस खूब फाटीं आसतात.

ताचो ते उबे रावपाखातीर वा पेंवपाखातीर उपेग करतात. ताचे पांय हळदुवसार आसून ताका मुखार तीन आनी फाटल्यान तीन अशीं स बोटाम आसतात. मुखावयल्या बोटांमदीं पातळ कात आसता. हांचो ते उदकांत व्हडल्या भाशेन उपेग करतात. तोंच व्हड,पातळ आनी रूंद आसता.

कुडीवयलीं पांखां खूब दाट आसतात. पूण तांचो शेंपाडो

संदर्भ Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बदक&oldid=201700" चे कडल्यान परतून मेळयलें