मागणें कुमसार आदीं

देवनागरी
       
A confessional in Colombia
Traditional confessional
Russian Orthodox priest hearing confessions before Divine Liturgy, Church of the Protection of the Theotokos, Düsseldorf, Germany.

मागणें कुमसार आदीं बदल

Confession

मागणें कुमसार आदीं बदल

म्हज्या देवा  फांकय, सायबा, म्हजे मतीर, किरणां तुज्या उजवाडाचें, ह्या वरवीं पयस सरच्याक काळोक म्हजे मतीवयलो. उजवाडाय म्हजें इन्यान आनी जिव कर म्हजो उगडास, वळकूंच्याक म्हजीं पातकां, तांची विट धरच्याक, खरो निचेव आनी बरें कुमसार करच्याक. मारये म्हजे बरे माये दी म्हाका तुजी मजत.

कुमसार बदल

कुमसाराक वेतानां, पाद्रीच्या पायां लागीं दिंबी घालून, खुरीस कर आनी ताचें बेसांव माग म्होनून. " हांव आयलां व्हड पातकी, तुजे कुरपेचें बेसांव म्हाका दी " पाद्रीक गोमये कीतल्या दिस्सानी / मूयन्या जाल्य्त, कुमसार जावन. हांव पातकी म्हण आनी सगळीं तुजीं पातकां सांग पाद्रीक सारखीं समजतात तशीं. उपरांत म्हण  "ह्यां आनी म्हजे सर्व जीणीच्यां पातकांची दूख धरतां आनी गुन्यांवांचें भगसणें मागतां". चत्रायेन आयक सांगणी आनी पिराजीत हें पाद्री दितलो.

मागणें कुमसार जातच बदल

साबार आर्घां तुचा दिता, सायबा एदो व्हडलो उपकार केलोय म्हण म्हाका कुमसार फावो करुन. पातकांच्या भोगसोन्या वरवीं देंवली म्हजेर सवस्काय आनी सुलाय,जी एदोव पासून नासलेली. कुरपा आनी बळ दी सायबा. तुचा उतर दिलां तें हावें पाळच्याक आनी तुजे खोशे परमणें जियेवनच्याक. संया, म्हजे थांय तुजी कुरा निर्फळ जावंक निर्मूं नाका. सायबीनी म्हजे माये, बडव्या राकण्या, आंज्यांनो, म्हज्या नांवाच्या सांतांभक्तांनो पातकाविणें आनी देवाचे खोशे परमणें जियेवनच्याक तुमचो आधार म्हाका दियात. आमेन