ಕುಮ್ಸಾರ್

   
ಕನ್ನಡ್
   
A confessional in Colombia
Traditional confessional
Russian Orthodox priest hearing confessions before Divine Liturgy, Church of the Protection of the Theotokos, Düsseldorf, Germany.

ಕುಮ್ಸಾರ್Bodol

ಕುಮ್ಸಾರಾ ಆದಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂBodol

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಫಾಂಕಯ್, ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಜೆ ಮತಿರ್, ಕಿರ್ಣಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಚೆಂ, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತೀವ್ಯಲೊ. ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಇನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಜಿವ್ ಕರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್, ವಳ್ಕೂಂಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಿಟ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಕ್, ಖರೊ ನಿಚೆವ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್. ಮಾರ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ಮಾಯೆ ದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಮಜತ್.

ಕುಮ್ಸಾರ್Bodol

ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂ, ಪಾದ್ರೀಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್, ಖುರೀಸ್ ಕರ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ ಮ್ಹೊನುನ್. " ಹಾಂವ್‌ ಆಯ್ಲಾಂ ‌ವ್ಹಡ್ ಪಾತ್ಕಿ, ತುಜೆ ಕುರ್ಪೆಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿ " ಪಾದ್ರೀಕ್ ಗೊಮ್ಯೆ ಕೀತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸ್ಸಾನಿ / ಮೂಯ್ನ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯ್ತ್, ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್. ಹಾಂವ್‌ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳಿಂ ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ ಪಾದ್ರೀಕ್ ಸಾರ್ಖಿಂ ಸಮ್ಜತಾತ್ ತಶಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ "ಹ್ಯಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ವ್ ಜೀಣೀಚ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದುಖ್ ಧರ್ತಾಂ ಆನಿ ಗುನ್ಯಾಂವಾಂಚೆಂ ಭಗ್ಸಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ". ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆನಿ ಪಿರಾಜಿತ್ ಹೆಂ ಪಾದ್ರಿ ದಿತ್ಲೊ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂBodol

ಸಾಬಾರ್‌ ಆರ್ಘಾಂ ತುಚಾ ದಿತಾ, ಸಾಯ್ಬಾ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಕೆಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಫಾವೊ ಕರುನ್‌. ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಸೊನ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೆಂವ್ಲಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸವ್ಸ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಸುಲಾಯ್,ಜಿ ಎದೋವ್ ಪಾಸುನ್ ನಾಸ್ಲೆಲಿ. ಕುರ್ಪಾ ಆನಿ ‌ಬಳ್ ದಿ ಸಾಯ್ಬಾ. ತುಚಾ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಹಾವೆಂ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತುಜೆ ಖೊಶೆ ಪರ್ಮಣೆಂ ಜಿಯೆವನ್ಚ್ಯಾಕ್. ಸಂಯಾ, ಮ್ಹಜೆ ಥಾಂಯ್ ತುಜಿ ಕುರಾ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಿರ್ಮುಂ ನಾಕಾ. ಸಾಯ್ಬೀನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಯೆ, ಬಡ್ವ್ಯಾ ರಾಕ್ಣ್ಯಾ, ಆಂಜ್ಯಾಂನೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಂಭ್ಕ್ತಾಂನೊ ಪಾತ್ಕಾವಿಣೆಂ ಆನಿ ದೆವಾಚೆ ಖೊಶೆ ಪರ್ಮಣೆಂ ಜಿಯೆವನ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಯಾತ್. ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್Bodol

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಮ್ಸಾರ್&oldid=206287" चे कडल्यान परतून मेळयलें