मातेवा पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमान

देवनागरी
       

मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमानEdit

Gospel of Matthew

 
The Evangelist Matthew Inspired by an Angel
 
Relationship between synoptic gospels-en
 
Beginning of the Gospel of Matthew in Minuscule 447
 
Woodcut from Anton Koberger's Bible (Nuremberg, 1483): The angelically inspired Saint Matthew musters the Old Testament figures, led by Abraham and David

मातेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमानEdit

मातेव बारा धर्मदुतां मदलो एकलो आनी ह्या शुभवर्तमानाचो बरोवपी. तो आलफेवाचो पूत; कापेर्नावांत दंड वसूल करतालो तेन्ना जेजून ताका आपलो पाटलाव करुंक आपयलो. मार्कू आनी लूक खबर कर्तात तो "लेवी" हच मातेव. जेजून ताका आपल्या बारा धर्मुदुतां मदेंय विंचून काडलो. पवित्र आतंयाच्या येण्या उपरांत, पयलो तो फकत पालेसतिनाच्या पवित्र-सभां खातीर वावुरलो. आपल्या देसाच्या जुदेव भावांभयणिंक बरवन मातेवान आपले आरामायक आवय-भाशेन शुभवर्तमान बरयलें.

हाचे उपरांत, ४२व्या वर्सा हेरद आग्रिपान धुमाळो सुरू केलो तेदना, मातेव दूसऱ्या गांवांनीं जेजुचें नांव पर्गटुंक गेलो. आंकां आनीक-ऊय खबर पावल्या त्या पर्माणें, तो पालेसतिनांतलो भायर सरलो त्या काळा नी जेरुसाल्याची सभा भरली त्या काळा मदें, म्हणगे ४२ व्या आनी ५०व्या वर्सां मदें, वो ताच्या उपरांत लेगून, मातेवान शुभवर्तमान बरयलें. तरी आसताना, मातेवाचें शुभवर्तमान पवित्र शार आनी आचें देवमंदीर अजून उबीं आसलले परीं खबर कर्ता देखून आनी जेजून जेरुसाल्या विशीं भाकीत केल्लें ताचें मातेव काय सांगिना म्हणटच, दुबावा विरेत हें शुभवर्तमान, रंकारांनीं जेरुसाल्याचें निसनटन कर्चे आदीं बरयलें म्हण ठावें जाता. हें शुभवर्तमान रकडेंच ग्रीक भाशेन उत्रायलें, चड करून मातेव जिवच आसताना, ७०-व्या वो ८०-व्या वर्सा. उपरांत ताचें मुळबरवप सानड्लें.

आदल्या करारांत देवान भासायल्लो सडवणार हच नाजारेतचो जेजू आनी ताचे सवें देवान आदीं भासावणियो केल्ल्यो त्यो शार्ती पावल्यो म्हण दाखवन, क्रिसतांव जाल्ल्या जुदेवां खातीर मातेवान हें शुभवर्तमान बरयलें.

ह्या शुभवर्तमानाचो मुखेल विशय म्हळ्यार सर्गिंचें वो देवाचें राज. तें संवसारांत स्थापुंक जेजू सडवणार आयलो. सगळ्या मनशांनीं देवाक आपलो राजा म्हण वळखून घेवंचो, ताची चाक्री कर्ची आनी ताचो मग कर्चो – हेंच तें ह्याच संवसारांत सुरू जाता तें सर्गिंचें राज.

मातेव जुदेव आसलो आनी तो जुदेवां खातीर बरयता देखून, जेजुच्या जिविता आनी कर्णियां वर्वीं आदलो करार सपुर्णायेक पावलो म्हण मातेव बगर – बगर दाखवन दिता.

ह्या शुभवर्तमानाची मांडावळ अशीEdit

जेजू क्रिस्ताची वंशावळ आनी जल्म  : १:१ – २:२३

जुवांव बातिसताचो वावर : ३:१-१२

जेजुचें स्नान आनी ताळणियो : ३:१३ – ४ : ११

गालिलेइयांत जेजुचो भवशीक वावर : ४:१२ – १८:३५

गालिलेइया थान जेरुसाल्याक: १९: १ – २० : ३४

जेजुचें निमाणें सातळें : २१:१ – २७: ६६

जेजुचें पुनर्जिवंत्पण आनी दर्शनां: २८: १ - २०

पळेयातEdit

Gospel_of_Matthew

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm