ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್

विशय सुची

ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್बदल

Gospel of Matthew

 
The Evangelist Matthew Inspired by an Angel
 
Relationship between synoptic gospels-en
 
Beginning of the Gospel of Matthew in Minuscule 447
 
Woodcut from Anton Koberger's Bible (Nuremberg, 1483): The angelically inspired Saint Matthew musters the Old Testament figures, led by Abraham and David

ಮಾತೆವಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್बदल

ಮಾತೆವ್ ಬಾರಾ ಧರಂದುತಾಂ ಮದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಬರಯ್ನಾರ್. ತೊ ಆಲ್ಫೆವಾಚೊ ಪುತ್; ಕಾಪೆರ್ನಾವ್ಮಾಂತ್ ದನ್ಡ್ ವಸುಲ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತೆದ್ನಾ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ. ಮಾರ್ಕು ಆನಿ ಲುಕ್ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೊ "ಲೆವಿ" ಹಚ್ ಮಾತೆವ್. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ಧರ್ಮುದುತಾಂ ಮದೆಂಯ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತಂಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಯ್ಲೊ ತೊ ಫಕತ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೆಸಾಚ್ಯಾ ಜುದೆವ್ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಬರವ್ನ್ ಮಾತೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಆರಾಮಾಯ್ಕ್ ಆವಯ್-ಭಾಶೆನ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.


ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, 42ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೆರದ್ ಆಗ್ರಿಪಾನ್ ಧುಮಾಳೊ ಸುರು ಕೆಲೊ ತೆದ್ನಾ, ಮಾತೆವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಜೆಜುಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಆಂಕಾಂ ಆನಿಕ್-ಉಯ್ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ತೊ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ನಿ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚಿ ಸಭಾ ಭರ್ಲಿ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಮದೆಂ, ಮ್ಹಣ್ಗೆ 42 ವ್ಯಾ ಆನಿ 50ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಮದೆಂ, ವೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೆಗುನ್, ಮಾತೆವಾನ್ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತರಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮಾತೆವಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಶಾರ್ ಆನಿ ಆಚೆಂ ದೆವ್ಮಂದಿರ್ ಅಜುನ್ ಉಬಿಂ ಆಸ್ಲಲೆ ಪರಿಂ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ ದೆಖುನ್ ಆನಿ ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾಕಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಮಾತೆವ್ ಕಾಯ್ ಸಾಂಗಿನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್, ದುಬಾವಾ ವಿರೆತ್ ಹೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್, ರಂಕಾರಾಂನಿಂ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸನ್ಟನ್ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಠಾವೆಂ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ರಕ್ಡೆಂಚ್ ಗ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಉತ್ರಾಯ್ಲೆಂ, ಚಡ್ ಕರುನ್ ಮಾತೆವ್ ಜಿವಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ, 70-ವ್ಯಾ ವೊ 80-ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮುಳ್ಬರವ್ಪ್ ಸಾನ್ಡ್ಲೆಂ.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಲೊ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಹಚ್ ನಾಜಾರೆತ್ಚೊ ಜೆಜು ಆನಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ದೆವಾನ್ ಆದಿಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಶಾರ್ತಿ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾತೆವಾನ್ ಹೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ವೊ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್. ತೆಂ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪುಂಕ್ ಜೆಜು ಸಡ್ವಣಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಜಾ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಖುನ್ ಘೆವಂಚೊ, ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ಚಿ ಆನಿ ತಾಚೊ ಮಗ್ ಕರ್ಚೊ – ಹೆಂಚ್ ತೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾತಾ ತೆಂ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ರಾಜ್.

ಮಾತೆವ್ ಜುದೆವ್ ಆಲ್ಸೊ ಆನಿ ತೊ ಜುದೆವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಬರಯ್ತಾ ದೆಖುನ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಆನಿ ಕರ್ಣಿಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆದ್ಲೊ ಕರಾರ್ ಸಪುರ್ಣಾಯ್ೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತೆವ್ ಬಗರ್ – ಬಗರ್ ದಾಖವ್ನ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :


ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ವಂಶಾವಳ್ ಆನಿ ಜಲಂ  : 1:1 – 2:23

ಜುಾಂವ್ ಬಾತಿಸ್ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ : 3:1-12

ಜೆಜುಚೆಂ ಸ್ನಾನ್ ಆನಿ ತಾಳ್ಣಿಯೊ : 3:13 – 4 : 11

ಗಾಲಿಲೆಇಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊ ಭವ್ಶಿಕ್ ವಾವ್ರ್ : 4:12 – 18:35

ಗಾಲಿಲೆಇಯಾ ಥಾನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್: 19: 1 – 20 : 34

ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾತಳೆಂ : 21:1 – 27: 66

ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಆನಿ ದರ್ಶನಾಂ: 28: 1 - 20


ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

Sondorbhबदल