राजांचीं पुस्तकां

देवनागरी
       

राजांचीं पुस्तकां बदल

Book of Kings 1 and 2

 
Solomon greeting the Queen of Sheba – gate of Florence Baptistry
 
Rembrandt, "Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem", c. 1630
 
Genealogy of the kings of Israel and Judah
 
James Tissot, The Flight of the Prisoners – the fall of Jerusalem, 586 BCE.

राजांचीं पुस्तकां (पयलें आनी दुसरें) तशेंच सामुयेलाचीं पुस्तकां (पयलें आनी दुसरें), हेबरेव पवित्र पुस्तकांत एकूच पुस्तक कशें आसलें.

सामुयेलाच्या पुस्तकांत शेवटाक येता तें राजांच्या पुस्तकांत चालू उरता. देखीक : १ राज. १-२ हे अवेस्वर २सां. ९-२० हाचे शेवोटाचे अवेस्वर जावन आसात. सलमन हाचे कारकीर्दीचो भाग (१राज. ३-११), ताचे जाणवायेची, ताचे गिरेस्तकायेची, तांच्या बांदकामाच्या वावराची अदिक करुन जेरुसाल्याच्या मंदीराच्या बांदकामाची बारीकसाणेन खबर दिता. सलमन ९३१ वर्सा मरता नी राजकी आनी धर्मिक फुट पडता (१राज. १२-१३). १राज १४ तें २ राज. १७ हांतुंत, इसरायेल आनी जुदाह ह्या दोनूय राजवटक्यांचो इतिहास दिला एजीप्त, जुदाचेर आक्रमण करता; सिरियेकार उत्तरेच्या कुळांचेर आक्रमण करतात. पूण जेदना आससिरियेची फौज भितर सरता तेदना आकांत वाडता, पयलीं णव्या शेंकड्यांत आनी मागीर आठव्या शेंकड्यांत जेदना ७२१ वरसांत सामारयाचो भस्म जाता. जुदाची कथा चालू उरता (२राज. १८-२५/२१) आनी ५८७ वर्सा जुदाचें निसंटन जावं मेरेन चलता. ह्या पुस्तकांत दोन राजवटक्यांचो उल्लेख आसा: हेजेकयाची राजवटकी (२राज. १८-२०) आनी जसयाची राजवटकी (२राज. २२-२३). ह्या काळांतल्यो मुखेल घडण्य म्हळ्यार हेजेकीया राजा आसताना, ७०१ वरसांत, सेणाकेरीब भितर सरता, आनी जसीयाच्या काळार, आससिरियेचो भस्म जावन, कालदयेकारांचें राज्या उंच सरता. ह्या पुस्तकाच्या शेवटाक दोन ल्हान पुर्वणां आसांत ( २राज. २५/२२-३०).

राजांचीं पुस्तकां बरयल्यांत तशीं वाचूंक जाय: सोडवणेचो इतिहास, वेंचून काडलले पर्जेचें अनुपकारपण आनी राष्ट्रांचो भस्म जाता तें पळेवन देवाची येवजण पुरी जावनची ना म्हण भिरांत आसता. पूण थोडे भावार्थी, ' दिंबी मोडिनांत', हें खूब भरवानश्याचें जाता. आनी देवाची येवजण कोणाच्यान आडावंक जायना म्हण कळोन येता.

पळेयात बदल

Books_of_Kings

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ बदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm