लुका पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमान

देवनागरी
       

लुका पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमानEdit

Gospel of Luke

 
Luke the Evangelist (detail from the Saint Luke Alterpiece, Andrea Mantegna)
 
Relationship between synoptic gospels
 
Annunciation(Murillo)

लुका पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमानEdit

लूक सिरियेचे आंतियोकियेंत जल्मलो दिसता. तो जल्मान ग्रीक. धंद्यान वयज आनी चितार्पीय तो आल्सो म्हण आदीं थावन खबर आसा.

धरंपर्गटणेच्या वावरांत पावलुचो सांगाती, पावलुचे दुस्रे आनी तिस्रे धरंपर्गटणेचे भंवडेंत लूक ताचे बराबर आस्लो; आनी पावलूक सेजारेइयाक आनी रमाक कयदी करून दवरललो तेन्ना, लुकान ताचो परामस केलो. हाचे उपरांतल्या ताच्या जिविताची चड-शी खबर मेळना.

लूक आपलें शुभवर्तमान त्योफील नांवाच्या कण-एकल्याक भेटयता. हो त्योफील बरी जुटी चलयतालो. पूण लुकाचें बरवप चड-शें क्रिसतांव जाल्ल्या ग्रिकांक. ह्या शुभवर्तमानाचो हेतू स्पश्ट्पणीं प्रसतावनेंत दाखयला (१: १-४ पळे ).

विदेशियां मदलीं क्रिसतांव जाल;ल्यांनीं पवित्र-स्नान घेवंचे आदीं धार्मीक शिकवण घेतलली; लूक तांकां धर्माच्या सतांची सार्की संजणी दीवंक आनी त्याच बराबर तांचो भावार्थ क्सले थीर बुनायदीर धरललो आसा तो दाखवंक सदता.

हेरां शुभवर्तमानांच्या बरयणारांवन लूक थड्या खेरीत विशय्यांचेर अदीक भाोर घाल्ता. ह्या विशय्यांचेर नदर मारल्यार, लुकाचेर पावलुचो प्रभाव कितलो जालो तो दिसटी पडता. ताचे खेरीत विशय म्हळ्यार हे : सर्व मनशांचें तारण आनी भव दय्याळ देवाचें भगसणें; पात्कियां थाय जेजुची काकलूत; गरीब आनी समाजांत ल्हान्वीक मनशां सरीं, तशेंच बायलां सरीं, जेजुची अपुरबाय; पवित्र आतम्याचें काम. मागण्याचेर-ऊय ह्या शुभवर्तमानांत बरो नेट घाल्लो आसा; हेरां शुभवर्तमानां परस अदीक पावटी क्रिसती मनशां न्हयच मागण्याचीं मनशां म्हण हें शुभवर्तमान उगडास करता, पूण जेजून मागण्या विशीं शिकवण दिली ताची खबर सांगता.

एक कलाकार कसो, जिवे आकार चितारून लूक आपली कला दखल कर्ता आनी असो हेर चितार्पियांक एक स्फुर्ती दिता. इतिहास बरवच्या कामांत, ग्रीक आनी रमी इतिहासकारां कडे लुकाक सर केल्लो आसा. देखून दांते आलिघियेरी ह्या इतालियान म्हाकवीन लूक “क्रिसताचे नंरुताय्ेचो बरवपी” म्हण सांगून दवरलां.

ह्या शुभवर्तमानाची मांडावळ अशीEdit

प्रस्तावना  : १ : १-४

जुवांव बातिसताचो आनी जेजुचो जल्म आनी भुर्गेपण : १:५-२:५२

जुवांव बातिसताचो वावर : ३ : १-२०

जेजुचें स्नान आनी परिक्षा  : ३: २१-४:१३

गालिलेइयांत जेजुचो भवशीक वावर : ४:१४-९:५०

गालिलेइया थान जेरुसाल्याक : ९: ५१- १९:२७

जेजुचें निमाणें सातळें : १९: २८ – २३: ५६

जेजुचें पुनर्जिवंत्पण, दर्शनां आनी सर्ग-प्रवेस : २४:१-५३

पळेयातEdit

Gospel_of_Luke

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm