मुखेल सूची उगडात

सामुयेल आचीं पुस्तकां

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Samuel achim Pustokam

सामुयेल आचीं पुस्तकांबदल

Books of Samuel


 
Ernst Josephson, David and Saul, 1878.
 
Hannah presenting Samuel to Eli, by Jan Victors, 1645.

फुडाऱ्यांचो काळ सोंपून, राजाशायेचो काळ सुरू जालो. ह्या काळांतली खबर सामुयेलाच्या पुस्तकांत बरयलली मेळता. असो हो बदल घडून येवंक तेग मुखेली मनीस आसात. पयलो जावन आसा सामुयेल, जो निमाणो म्हान मनसुबीदार आसलो. दुसरो म्हळ्यार सावल हो इसरायेल देसाचो पयलो राजा आसलो. आनी तिसरो म्हळ्यार दाविद. ह्या पुस्तकांत सामुयेल, सावल आनी दाविद हांच्या जिविताचो इतिहास आनी तांचे राजवटकेची खबर बरयलली आसा.

ह्या पुस्तकाचे पांच विभाग केल्यात. ते अशे :

१. सामुयेल, १ सां. १ - ७

२. सामुयेल आनी सावलू, १ सां. ८-१५

३. सावलू आनी दाविद, १ सां. १६-२सां.१

४. दाविद, २ सां. २ - २०

५. पुर्वणां, २ सां. २ २१ - २४.

पुस्तकाचे काणयेचो विशय आदल्या करारांतल्या हेर इतिहासीक बरोवपां परीं म्हणगे देवाक विस्वाशी आसलोल्यांक जैत आनी ताच्या उतरार आड वचप्यांक खास्तिचें फर्मण. म्हायादनीक एली-क् सर्वेस्पोराचो संदेश उक्तेपणीं सांगता : "जो कोण म्हाका मान दिता, ताका हांव मानान लेखतलों. आनी जो कोण म्हाका उणाक लेखता, ताका अकमानायतलों. " १ सां. २/३०.


राजशाय स्थापचे आदीं, फुडाऱ्यांचीं मिसळ भावणां ह्या पुस्तकांत नंद केल्यांत. खरो राजा, अरशीं सर्वेस्पर आसलो. पूण पर्जेच्या मागण्याक लागून. सर्वेस्पर परजेक राजा विंचून काडून दिता. तर, देवाचे निती खाला आनी राजाचे पदवे खाला, कशे जियेले, त्यो म्हत्वाच्यो गजाली ह्या पुस्तकांत आसात (२/७-१०) देवाच्या उपदेसां खाला, सगळे परजेक, मागीर तो गिरेस्त जावं व गरीब जावं, एकेच नदरेन पळेवंक जाय आसलो.


राजाशायेचो काळ सुरू जालो त्या विशीमची खबर आनी पोरांपरा वाचूंक मेळता. कराराची आर्क्पेट लुटून हाडली आनी फिलीस्तेवकारांनीं ती आपणाशीं दवरली ती काणी आसा (१सां. ४-६). ही काणी २सां. ६ ह्या अवेस्वरान्त चालू उरता, पूण सामुयेलाची खबर हे काणयेंत करूंक ना. १सां. १-३ ह्या अवेस्वरान्त सामुयेलाच्या भुरग्यापणाची खबर केल्यार जाल्यार १सां. ७ ह्या अवेस्वरान्त, सामुयेल निमाणो फुडारी आनी कोण परीं तो फिलीस्तेवकारांच्या हातांतली सुटका मेळोंवक तयारी करता तें वाचूंक मेळता. राजाशाय स्थापूंक सामुयेलान म्हत्वाची भूमिका केल्या, (१सां. ८ १२).


फिलीस्तेवकारां आड सावलुच्या झुजांची खबर केल्या १सां. १३ आनी १सां. १४. तरी सावलूक नाकारता ती खबर, १ सां. १३/७ब-१५ आनी १सां. १५ ह्या अवेस्वरान्त वाचूंक मेळता. मागीर सामुयेल, दाविदाक राजा माखता. आनी आक्खें इसरायेल दाविदाक राजा म्हण मांदून घेता (२सां. ५/१२).


२सां. ६ हांतुंत आर्क्पेट हाची खबर नव्यना चालू केल्या; २सां. ७ हांतुंत नाथानाचें भाकीत, २सां. ८ हांतुंत संक्षेप केला आनी २सां. ८-२४ ह्या अवेस्वरान्त दाविदान आक्ख्या इसरायेलाचेर कशे तरेन राजवटकी चलयली ताची बारीकसाणें खबर दिल्या. आपलें राज्या विस्तारुंक दुस्माना आड झुजां केलीं तें वर्णिलां. दाविद देवाचेर भावार्थ दवरपी आनी त्याच बराबत आपले परजेक सदांच बरेपण दिवपी म्हण ह्या पुस्तकांत चितारलां. तेच परीं दाविद म्हा- पातक करता आनी नाथान प्रवादयान तें म्हा-पातक दाखोवन दितच दाविद ती शिक्षा भोगूंक तयार जाता.

सामुयेलाचीं पुस्तकां आमकां धर्मिक शिकोवण दितात. संवसारांत देवाचें राज बांदूंक कसल्यो-कसल्यो आडखली येवन येतात तें उगडापें जाता. दाविद ह्या आडखलींचेर जैत व्हरता; त्या आदीं सावलू आनी ताच्या उपरांत आयल्यात तांच्या पातकांक लागून देव देसाचो भस्म करता. जेजू, दाविदाच्या कुळांतलो म्हण जाहिर केला आनी लोक दाविदाचो पुत म्हण ताका नमान करुन तो मेस्सीयास म्हण मांदून घेतात.


पळेयातबदल

संदर्भबदल