हेबरेवांक पत्र

देवनागरी
       
Christians believe that Jesus is the mediator of the New Covenant. His famous sermon from a hill representing Mount Zion is considered by many Christian scholars to be the antitype of the proclamation of the Old Covenant by Moses from Mount Sinai.

हेबरेवांक पत्रEdit

Epistle to the Hebrews

हेबरेवांक पत्रEdit

गेल्ल्या शेंकड्यांनीं हें पत्र पावलुचें म्हण धर्तालीं. पूण पावलून हें पत्र बरयलां म्हण संपेपनीं सांगुंक जायना : अशें आंच्या काळाच्या शासत्रियांचें मत आसा.

ह्या पत्राची भास आनी विशय. पावलुच्या हेरां पत्रांचेर मेळतात तसलीं न्हय. पूण पावलुचो प्रभाव ह्या पत्राचेर आसा, अशें म्हणुंयेता.

तर हें पत्र कणें बरयलें जायत ? जायत्यांचीं नांवां सुचयल्यांत : बार्नाबास, सिलास, आरिसतियोन, आदी. पूण, चड करून, आपलो हाणें हें पत्र बरयलांशें दिसता. लुकान आपलची सुंदर्भास, हुरबेवंत वावर आनी पवित्र पुसतकाची वळख वाखाणल्यांत. ( द.ई. १८, २४-२८ पळे)

पूण केदना, खंय आनी कणाक हें पत्र बरयलां तें उगडापें जावंक ना, आनी ह्या विशय्यांचेर उज्वाड घालुंक संपें न्हय. त्या भायर, ह्या प्रस्नां विशीं एक मत ना. हेरां मतां मदें, मानून घेवपा सार्कें मत आसा तें हें : ६३व्या वर्सा, पयले पावटी बंदखणिंतलो सूट'तच, पावलून पालेसतिनाक रावतल्या क्रिसतिजुदेव लका खातीर, तें बरयलांशें दिसता. हीं क्रिसतांव मनशां पर्तून जुदेव लकाचें आदल्या कराराचें शासत्र धर्तीत म्हण भिरांत आसली; आदल्या कराराचे मानडावळी परस, नवी मानडावळ अदीक वर्ती म्हण ह्या पत्रांत दाखयलां.

ही नवी मानडावळ देवानूच घडून हाडल्या; ती देवाची शेवटाची पर्गटणी. ही नवी मानडावळ प्रवादियांच्या निरपा पर्मानें आसा आनी मयजेसाची समूर्त खरे सपुर्णाय्ेक पावयता. मनशासंयब घेतललो देवाचो पूत हे नवे मानडावळिचो परंय्यादनीक आनी मनशांचीं पात्कां भगसुंक ताणें श्रेश्ट-ऊट'तं योदन केलो तो देवा मुखार सुफळ जालो. कश्टांक आनी हिणपणांक ताच्या जयतांत खूब म्हत्व मेळ्ळें देखून, ताचो पाटलाव कर्तल्यांनीं संवसाराच्या आदावाचेर लक्ष घाल्चें न्हय, पूण ससणिकाय्ेन त्रास भगचे आनी विर्पणीं भावार्थ सांबाळचो. ह्यो सगळ्यो शिकवण्यो ह्या पत्रांत मेळतात.

ह्या पत्राची मानडावळ अशीEdit

प्रसतावना : जेजू क्रिसत देवाची परिपूर्ण प्रकासवणी : १ : १-३

देवदुतां परस व्हड क्रिसताचें वर्तेपण : १:४-२:१८

मयजेसाच्या आनी जसहुाच्या वर्तेपणा परस व्हड क्रिसताचें वर्तेपण : ३ : १-४: १३

क्रिसताच्या इयादनिकपणाचें वर्तेपण : ४: १४-७: २८

क्रिसताच्या कराराचें वर्तेपण : ८ : १-९:२८

क्रिसताच्या योदनाचें वर्तेपण : १० : १ – ३९

भावार्थाची प्रधानकी : ११: १-१२:२९

शेवटाची शिडकावणी आनी संपादणी : १३: १-२५

पळेयातEdit

Epistle_to_the_Hebrews

SondorbhEdit


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=हेबरेवांक_पत्र&oldid=203312" चे कडल्यान परतून मेळयलें