ಹೆಬ್ರೆವಾಂಕ್ ಪತ್ರ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Hebrevank Potr
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : हेबरेवांक पत्र
Christians believe that Jesus is the mediator of the New Covenant. His famous sermon from a hill representing Mount Zion is considered by many Christian scholars to be the antitype of the proclamation of the Old Covenant by Moses from Mount Sinai.

Epistle to the Hebrewsबदल

ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂನಿಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪೆಪನಿಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ : ಅಶೆಂ ಆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚೆಂ ಮತ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ವಿಶಯ್. ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಪತ್ರಾಂಚೆರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತಸ್ಲಿಂ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಆಸಾ, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾ.

ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಣೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ? ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸುಚಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ : ಬಾರ್ನಾಬಾಸ್, ಸಿಲಾಸ್, ಆರಿಸ್ತಿಯೊನ್, ಆದಿ. ಪುಣ್, ಚಡ್ ಕರುನ್, ಆಪಲೊ ಹಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಲುಕಾನ್ ಆಪಲಚಿ ಸುಂದರ್ಭಾಸ್, ಹುರ್ಬೆವಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳಖ್ ವಾಖಾಣ್ಲ್ಯಾಂತ್. ( ದ್.ಇ. 18, 24-28 ಪಳೆ)

ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾ, ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಣಾಕ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾವಂಕ್ ನಾ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಂಪೆಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂ ವಿಶಿಂ ಎಕ್ ಮತ್ ನಾ. ಹೆರಾಂ ಮತಾಂ ಮದೆಂ, ಮಾನುನ್ ಘೆವ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹೆಂ : 63ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ಲೊ ಸುಟ್'ತಚ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿಜುದೆವ್ ಲಕಾ ಖಾತಿರ್, ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಹಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಜುದೆವ್ ಲಕಾಚೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಧರ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ; ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೆ ಮಾನ್ಡಾವಳಿ ಪರಸ್, ನವಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅದಿಕ್ ವರ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ದಾಖಯ್ಲಾಂ.

ಹಿ ನವಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ದೆವಾನುಚ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ; ತಿ ದೆವಾಚಿ ಶೆವಟಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ. ಹಿ ನವಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಪ್ರವಾದಿಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಪಾ ಪರ್ಮಾನೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಮಯ್ಜೆಸಾಚಿ ಸಮುರ್ತ್ ಖರೆ ಸಪುರ್ಣಾಯ್ೆಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬ್ ಘೆತ್ಲಲೊ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಹೆ ನವೆ ಮಾನ್ಡಾವಳಿಚೊ ಪರಂಯ್ಯಾದ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭಗ್ಸುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಶ್ರೆಶ್ಟ್-ಉಟ್'ತಂ ಯೊದ್ನ್ ಕೆಲೊ ತೊ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲೊ. ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಆನಿ ಹಿಣ್ಪಣಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾಂತ್ ಖುಬ್ ಮ್ಹತ್ವ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ದೆಖುನ್, ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂನಿಂ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆದಾವಾಚೆರ್ ಲಕ್ಶ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸಸ್ಣಿಕಾಯ್ೆನ್ ತ್ರಾಸ್ ಭಗ್ಚೆ ಆನಿ ವಿರ್ಪಣಿಂ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ. ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :बदल

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ದೆವಾಚಿ ಪರಿಪುರ್ಣ್ ಪ್ರಕಾಸವ್ಣಿ : 1 : 1-3

ದೆವ್ದುತಾಂ ಪರಸ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ : 1:4-2:18

ಮಯ್ಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಸ್ಹುಾಚ್ಯಾ ವರ್ತೆಪಣಾ ಪರಸ್ ವ್ಹಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ : 3 : 1-4: 13

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಇಯಾದ್ನಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ : 4: 14-7: 28

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ : 8 : 1-9:28

ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೊದ್ನಾಚೆಂ ವರ್ತೆಪಣ್ : 10 : 1 – 39

ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ಕಿ : 11: 1-12:29

ಶೆವಟಾಚಿ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿ ಆನಿ ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 13: 1-25

ಪಳೆಇಯಾತ್बदल

Sondorbhबदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm