ಜಬ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of JobEdit

 
Georges de La Tour,Job Mocked by his Wife
 
Destruction of Leviathan,Gustave Doré,
 
Anonymous Byzantine illustration God speaks to Job
 
Blake 1793 Job's Tormentors
 
Jewish scroll of the Book of Job
 
118.Job Hears of His Misfortunes
 
119.Job Speaks with His Friends

ಜಬ್ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆವುನ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೊ ಇಲೊ-ಸೊ ತರಿ ಜಬಾಬ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾವ್ತಾ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಚೆಂ ನಿತಿವಂತ್‌ಪಣ್ ಜಬಾಕ್ ಕಳೀತ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅರ್ದಾನ್, ಆಪ್ಲೆ ಥಾವ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಆನಿ ಮಿತ್-ಮೆರ್ ನಾಶಿಲ್ಲೆ ಪದ್ವೆಚೆರ್ ಖೊಲ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಜಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ (38-41). ಆನಿ ಉಚಾರಾಭಾಯ್ಲೆ ದೆವ್-ರಚನ್ನಾರಾಚೆ ಅಜಾಪ್ವಂತ್ ಮಾಂಡಾವಳಿ ಮುಖಾರ್, ಜಬ್ ಗಪ್ಚೂಪ್ ಅಜ್ ರಾವ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಮಾತುಯ್ ಸಾವ್ರನಾಂತ್ ತಿಂ ದೆವಾಚಿಂ ಕವ್ತೀಕ್ ವಿಸಮಿತಾಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಅದೀಕ್ ಖೊಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಥಿರಾಯ್ತಾ.

"ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್ ಆಠಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸ್ಲಿಂ ದೆವಾಚಿಂ ಅಜಾಪಾಂ ವಿಸಮಿತಾಂ.." (42/3). ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಸಮರ್‌ಪಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದೇವ್ ಜಬಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ದಾನ್-ದೌಲತ್‌, ಭಾಟಾಂ-ಬೆಂಸಾಂಕ್ ದುಪೆಟ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಖರಾಯೆನ್ ಶಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ.

ಹ್ಯೊ ಖೊಲ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಲಾಗು ಜಾತಲೊ  ಸಂದೆಶ್ ದಿತ್ ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಪರ್ದೆಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತೆ ಪರಿಂ, ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂದೆಶ್ ಮ್ಹಳೆರ್ : ದೆವಾಚೆ ನಿತಿವಂತ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಬರೆ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ್-ಉಯ್ ಮನಿಸ್ ಸೊಂಸ್ತಲೆ ಆನಿ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ತಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟ್-ಉಪದ್ರ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ನಿಶ್ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಶಿಪಣಾಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಶೆವಟಾಕ್ ಇನಾಂ ಮೆಳ್ತ್ ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಇಹಾನ್ ಗಿನ್ಯಾನಾನ್ ದೆವಾಚೊ ಘಟ್ ಆನಿ ವಾಟೊ ಸಮ್ಜುಂಕ್-ಆಠಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಹೊ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಸರ್ವಜಾಣಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ವಪದ್ವೇದಾರ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಇಹಾನ್ವಿಕಾಯೆನ್ ಆಮಿ ಸರ್ಪೊಟ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂ-ತ್ರಾಸಾಂನಿಂ, ಅಣ್ಭವುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾಚಿ ಮೊಗಾಳ್ ಆಸನ್ನ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ನಮ್ರುತಾಯೆನ್ ವಳಖ್ ಘೆಂವ್ಂಚಿ (42/5). ಆತಾಂ ಜಬ್ ಶಿಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೆ ರಚ್ಣೆಚೆ ಮಾಂಡಾವಳೀನ್ ಖಂಯ್ ತಿ ತಾಚಿ ಸ್ವಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಕಣ್ ತೊ ಸರ್ವಪದ್ವೇದಾರಾ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ !

ಜಬಾ ಭಾಶೆನ್ ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಚೆಂ : "ಸಂಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ, ಸಂಯಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಸಂಯಾಚೆಂ ನಾವ್ ಸುದೈವ್ ಜಾಂವ್ !" (1/21).

ಪಳೆಯಾತ್Edit

ಸಂದರ್ಭ್Edit


[1][2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಬ್_ಆಚೆಂ_ಪುಸ್ತಕ್&oldid=200322" चे कडल्यान परतून मेळयलें