मुखेल सूची उगडात

ಬಾಂಬೊಲೆಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bambolechea Khursa Mullim Povitr Tritvek Magnnem

ಬಾಂಬೊಲೆಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿತ್ವೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂबदल

Bambolim Cross - Prayer


ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ತುವೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್ವಣ್ ಕರುಂಕ್, ಖುರ್ಸಾಚಿ

ವಾಟ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ವಳ್ವಳೆ

ಆನಿ ಕಳ್ವಳೆ ಸಸುಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಯಾಂ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಮೋಗ್ ದಾಖೊಂವಕ್

ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ತಾರಣ್ ಕರುಂಕ್ ತೆ ತುಕಾ ಒಂಪ್ಲೆ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್

ಹೆ ಖುರೀಸ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಯ್ ತೆ ಸಸುಂಕ್ ಆನಿ ಮನೀಸ್ಕುಳಾಚೆ

ಸೊಡ್ವಣೆ ‌ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಪುಂಕ್, ತುಜಿ ಕುರ್ಪಾ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿ. ಮೊಗಾಳಾ, ಜೆಜು,

ತುಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಭಾರ್ತೊಚ್, ತುಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಒಡುನ್ ಹಾಡ್ಟಲಯ್

ಮ್ಹಣ್ ತುನ್ವೆಂ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಅಸೊ ತುಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಂಬೊಲೆಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾರ್

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಒಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ

ಉದ್ಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಹಾಣಯ್, ಆನಿ ರಗ್ತಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುರ್ಪಾ, ಆನಿ ಮೋಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿ,

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರೊ. ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾ, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ತುಕಾ ಕಾಲ್‌ವಾರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್

ಸಾಯ್ಬಿಣೀಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಶಿಸಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಲೊ. ಆಯ್ಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ಆನಿ

ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಸೊಬಾರ್ ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಮನೀಸ್‌ ಎಕ್ವಟತಾತ್. ತಾಂಚಿಂ ಮನಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್,

ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮೊಗಾನ್ ಪೆಟಯ್, ಜೆಜೂಚೆಂ ರಾಜ್‌ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್, ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್

ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಯ್.

ಜೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿ.


ಮ್ಹಯ್ ಮಾ ಬಾಪಾಕ್ ಆನಿ ಪುತಾಕ್, ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್.


ಆಮೆನ್