मुखेल सूची उगडात

ಭವ್ ಫಳಾದೀಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಾಂತ್ ಆಂತ್ಣೀಕ್

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bhov Folladik Magnnem Sant Antonnik
Saint Anthony of Padua with the Infant Christ by Guercino, 1656, Bologna, Italy
Church of Saint Anthony, in Lisbon, Portugal, the birthplace of Saint Anthony of Padua.
St. Anthony of Padua
Miraculous Image of Saint Anthony, by Franciszek Lekszycki OFM, 1649, Przeworsk, Poland

ಭವ್ ಫಳಾದೀಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸಾಂತ್ ಆಂತ್ಣೀಕ್बदल

Very Fruitful Prayer to Saint Anthony of Padua

ಹೆ ಭಾಗೆವಂತಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್, ಭಕ್ತಾಂ ಮದೆಂ ಭೌ ಬಳ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊವಾಳಾ; ತ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಜೊ ತುನ್ವೆಂ ದೆವಾ ಕೆಲೊಯ್; ತ್ಯಾಂ ತುಜ್ಯಾಂ ವಾಖಾಣ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಶೆಗುಣಾಂ ಪಾಸ್‌ತ್ ಆನಿ ಸಾವರ್ನಾಸಲೆಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಸ್‌ತ್, ಜೊ ಪೆಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುನ್ವೆಂ ದಾಖಯ್ಲೊಯ್; ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ ತೆಂ ದೆಣೆಂ ‌ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಕರ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾಚ್‌ ಸೌಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆನಿಂಕ್ ಕೊಣುಂಚ್ ಭಕ್ತಾಕ್ ದಿಲೆಂ ನಾಂ. ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕುಚ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಘಡತ್ ಆನಿ ತುಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಯ್ತೊ ಆಸ್ಲೊಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ತೆಂ ಉತರ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್. ಉಪೊದ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ, ಉಲ್ಲಾಸಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ, ತುಜೆ ಸವೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಿಂ ನಾಂತ್, ಪಿಡೆವಂತಾಂಕ್ ತುಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿತಾಲೊಯ್, ಸಾಂದ್ಲೆಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಪರ್ತ್ಯೊ ಮೆಳತ್, ದುಖಾನ್ ಚಡ್ಫಡತ್ಯಲ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಚುರ್ಚುರತಾಲೆಂ, ದುಖೊವ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತಲಿಂ ವಿಲಾಪಾಂಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆಯ್ಕುನ್, ಮೆಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೊರ್ಯಾನ್ ತುನ್ವೆಂ ಜಿವೆ ಕೆಲೆತ್.


ಹ್ಯಾ ಸೌಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಲೊಯ್ ತೆದ್ನಾಂ, ತುಜೆನ್ ಕರಿ ನೆಜೊ ತಸ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾಸ್ಲೀಯಿ, ಬಾರಾವ್ನ್ ಪಾತಕ್; ಪೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಖ್ ಆನಿ ಕೊಣಿಸ್ತಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಕಾ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ತುಜ್ಯಾನ್ ‌ರಾವ್ ನೆಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ.

ಧಿರಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಂ ನಿಯಾಳಾಂನಿಂ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೆವಾ ಥಾಂಯ್ ಭೊವುಚ್ ಫಳಾದೀಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾಣೊ ಜಾವ್ನ್, ಹಾಂವ್‌ ದಿಂಬ್ಯೇರ್ ಪಡ್ತಾಂ, ತುಜೆ ಇಮಾಜಿ ಮುಖಾರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ, ತುಕಾ ಪ್ರಾರ್ಥ್ತಾಂ ಕರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್, ಜಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ‌ಚಡ್ ಗರಜ್‌. ( ಹಾಂಗಾ ತುಜಿ ಗರಜ್‌ ಸಾಂಗ್ ). ಹಾಂವ್‌ ಮಾಗ್ತಾಂ ತಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳುಂಕ್, ಎಕೆ ಮಿಲಾಗ್ರೀಚಿ ಪೊರ್ಯಾನ್ ಗರಜ್‌ ಪಡ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌, ತರುಯ್ ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನಚೊ ನಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮಿಲಾಗ್ರೀಂಚೊ ಧನಿ ಜೊ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ವ್ಹಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ‌ವ್ಹಡ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿ ಕರ್ತಾಲೊಯ್. ಎಹ್ ಭವ್ ಮೊವಾಳಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಳಾ ಭಕ್ತಾ, ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್, ತುಜೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಸದಾಂಚೊ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರಯಾಂಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್‌ ತ್ಯಾಚ್‌ ದಯಾಳ್ಪಣಾನ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರಯಾಂನಿಂ, ಉಲಯ್ ಎಕುಚ್ ಉತರ್, ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್, ಜೊ ಧಾದೊಸ್ತಾಲೊ ತುಜೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಖೆಳುಂಕ್. ತುಜೆಂ ಎಕುಚ್ ಉತರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ವಕ್. ಉಲಯ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಾ ತೆಂ ಉತರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಿರ್ಕಳ್ ಆನಿ ಧಿಂವಾಶಿ ಕಾಳೀಜ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಂತ್ ರಾವ್ತೆಲೆಂ!

ಆಮೆನ್.

‌ಎಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ನಮಾನ್ ಮೊರ್ಯೆ ಆನಿ ಅನೋದ್ ಬಾಪಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನೀಚ್ಯಾ ಮಾನಾಂಕ್


ಗಾಯ್ನ್बदल

ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಭಕ್ತಾ


ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಭಕ್ತಾ,

ಫಿಂರ್ಜಾಂಚೆ ಕುಳ್ಯೆಚ್ಯಾ,

ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾತ್ ಖೆಳ್ತಾ

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ರಾಜಾ.


ಬಾಳೊಕ್ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣುನ್

ಸಾಂತಾನ್ ಘಾಳಿ ದಿಂಬಿ

ಸಮ್ರಣ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರೀಯಿ

ಭಕ್ತಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ


ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ ಭಕ್ತಾ,

ಅಚೊರ್ಯಾಂ ತುಜಿಂ ತೆರಾ :

ಚವ್ದಾವೆಂ ಕರ್, ಭಕ್ತಾ,

ಆಮಾ ಪಾಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘಾರಾ.


(ದೆವ್ಸಾ ಕೊಪೆಲ್, ಚಿಂಚೀನಿಂ, ಗೊಯೆಂ)

ಪಳೆಯಾತ್बदल